Računovodstvo za udruženja (NVO)

  • Vođenje evidencije za zaposlene sa podacima bitnim za izvještavanje poreznoj upravi, podatke iz ugovora o radu, podatke iz poreznih kartica, knjiženje neto i bruto plaća, akontacije poreza na dohadak, doprinose iz i na plate, obračun mjesečnih plaća, toplog obroka, naknada za prevoz, službeni put, regres, naknade za državne i vjerske praznike i sl. sa izradom obrasca MIP 1023 za svakog zaposlenog mjesečno, vođenje OLP obrasca za svakog zaposlenog za svaki mjesec, izrada GIP obrasca za svakog zaposlenog, izrada mjesečne specikacije i virmanskih naloga na nivou firme i dostava svih navedenih izvještaja i obrazaca na vašu adresu.
    Nasi strucni saradnici prate propise vezane za Zakon o udrženjima i fondacijama, Zakon o radu, Zakon o doprinosima, Zakon o prezu na dohodak za sve kantone u FBiH.
  • Knjiženje ulaznih faktura (KUF) u finansijskoj evidenciji i finansijskom knjigovodstvu, kao izrada mjesečnih izvještaja prema poreznoj upravi i drugim subjektima, kao i vođenje knjige KUF-a.
  • Knjiženje izlaznih faktura (KIF) u finansijskoj evidenciji, finansijskom knjigovodstvui evidencijama, kao i vođenje knjige KIF-a.
  • Izrada kartica kupaca i dobavljača i u finansijskoj evidenciji i finansijskom knjigovodstvu, izrada izvještaja ( dnevni izvještaj o stanju obveza za podmirenje u roku 7 dana, stanje ostalih obveza koje dospijevaju u roku 7 dana, stanje potraživanja od kupaca i praćenje naplate potraživanja, veza sa službom za utuženje) sa mogučnošću dostavljanja kartica dobaljača i kupaca na dnevnom nivou, radi vaših potreba kao i usluge evidentiranja, praćenja obaveza prema državi, dobavljačima, zaposlenim i sl.
  • Vođenje glavne knjige (kartice koje obuhvataju kompletno poslovanje udruženja (NVO)), kao i računovodstveni poslovi knjiženja svih poslovnih dokumenata, prema kreiranim računovodstvenih politikama i procjenama rukovodstva udruženja (NVO).
  • Vođenje i knjiženje blagajne i dostavljanje vašoj ovlaštenoj osobi na potpis i ovjeru.
  • Knjiženje stalnih sredstava sa obračunom amortizacije za svako sredstvo pojedinačno, kao nabavke i otpisa stvari sitnog inventara prema MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema.