Računovođa d.o.o. - Usluge

Računovodstvo za preduzeća

 • Vođenje evidencije za zaposlene sa podacima bitnim za izvještavanje poreznoj upravi, podatke iz ugovora o radu, podatke iz poreznih kartica, knjiženje neto i bruto plaća, akontacije poreza na dohadak, doprinose iz i na plate, obračun mjesečnih plaća, toplog obroka, naknada za prevoz, službeni put, regres, naknade za državne i vjerske praznike i sl. sa izradom obrasca MIP 1023 za svakog zaposlenog mjesečno, vođenje OLP obrasca za svakog zaposlenog za svaki mjesec, izrada GIP obrasca za svakog zaposlenog, izrada mjesečne specikacije i virmanskih naloga na nivou firme i dostava svih navedenih izvještaja i obrazaca na vašu adresu.
  Nasi strucni saradnici prate propise vezane za Zakon o radu, Zakon o doprinosima, Zakon o prezu na dohodak za sve kantone u FBiH, kao i propise vezane za rad u inostranstvu i novine implementirali u postojeće obračune plaća, poreza i doprinosa.
 • Knjiženje ulaznih faktura (KUF) u finansijskoj evidenciji i finansijskom knjigovodstvu, kao izrada mjesečnih izvještaja prema poreznoj upravi i drugim subjektima, kao i vođenje knjige KUF-a.
 • Knjiženje izlaznih faktura (KIF) u finansijskoj evidenciji, finansijskom knjigovodstvui evidencijama za PDV, izrada mjesečnih lista KIF-a za potrebe izvještavanja za Upravu za indirektno oporezivanje, kao i vođenje knjige KIF-a.
 • Izrada kartica kupaca i dobavljača i u finansijskoj evidenciji i finansijskom knjigovodstvu, izrada izvještaja ( dnevni izvještaj o stanju obveza za podmirenje u roku 7 dana, stanje ostalih obveza koje dospijevaju u roku 7 dana, stanje potraživanja od kupaca i praćenje naplate potraživanja, veza sa službom za utuženje) sa mogučnošću dostavljanja kartica dobaljača i kupaca na dnevnom nivou, radi vaših potreba kao i usluge evidentiranja, praćenja obaveza prema državi, dobavljačima, zaposlenim i sl.
 • Vođenje glavne knjige (kartice koje obuhvataju kompletno poslovanje preduzeća), kao i računovodstveni poslovi knjiženja svih poslovnih dokumenata, prema kreiranim računovodstvenih politikama i procjenama rukovodstva preduzeća, obavezno izvještavanje o finansijskoj poziciji i sveobuhvatnoj dobiti preduzeća u skladu sa Međunarodnim računovodstvenom standardima (sa posebnim naglaskom na MRS 11 Ugovori o izgradnji) , Zakonom o računovodstvu i reviziji, Zakonom o porezu na dobit preduzeća.
 • Evidentiranje, obračun i završna kontrola poreza i izrada periodičnih obračuna poreza na dodanu vrijednost (PDV prijava) i podnošenje istih, kontakt sa referentom iz porezne uprave, dostava izvjestaja nadleznim organima, u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.
 • Vođenje i knjiženje blagajne i dostavljanje vašoj ovlaštenoj osobi na potpis i ovjeru.
 • Knjiženje stalnih sredstava sa obračunom amortizacije za svako sredstvo pojedinačno, kao nabavke i otpisa stvari sitnog inventara prema MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema.
 • Izrada analitičkog bruto bilansa na kraju svakog mjeseca.
 • Izrada završnog računa i statisitčkih izvještaja (ova usluga se dodatno ne naplaćuje).

Računovodstvo za udruženja (NVO)

 • Vođenje evidencije za zaposlene sa podacima bitnim za izvještavanje poreznoj upravi, podatke iz ugovora o radu, podatke iz poreznih kartica, knjiženje neto i bruto plaća, akontacije poreza na dohadak, doprinose iz i na plate, obračun mjesečnih plaća, toplog obroka, naknada za prevoz, službeni put, regres, naknade za državne i vjerske praznike i sl. sa izradom obrasca MIP 1023 za svakog zaposlenog mjesečno, vođenje OLP obrasca za svakog zaposlenog za svaki mjesec, izrada GIP obrasca za svakog zaposlenog, izrada mjesečne specikacije i virmanskih naloga na nivou firme i dostava svih navedenih izvještaja i obrazaca na vašu adresu.
  Nasi strucni saradnici prate propise vezane za Zakon o udrženjima i fondacijama, Zakon o radu, Zakon o doprinosima, Zakon o prezu na dohodak za sve kantone u FBiH.
 • Knjiženje ulaznih faktura (KUF) u finansijskoj evidenciji i finansijskom knjigovodstvu, kao izrada mjesečnih izvještaja prema poreznoj upravi i drugim subjektima, kao i vođenje knjige KUF-a.
 • Knjiženje izlaznih faktura (KIF) u finansijskoj evidenciji, finansijskom knjigovodstvui evidencijama, kao i vođenje knjige KIF-a.
 • Izrada kartica kupaca i dobavljača i u finansijskoj evidenciji i finansijskom knjigovodstvu, izrada izvještaja ( dnevni izvještaj o stanju obveza za podmirenje u roku 7 dana, stanje ostalih obveza koje dospijevaju u roku 7 dana, stanje potraživanja od kupaca i praćenje naplate potraživanja, veza sa službom za utuženje) sa mogučnošću dostavljanja kartica dobaljača i kupaca na dnevnom nivou, radi vaših potreba kao i usluge evidentiranja, praćenja obaveza prema državi, dobavljačima, zaposlenim i sl.
 • Vođenje glavne knjige (kartice koje obuhvataju kompletno poslovanje udruženja (NVO)), kao i računovodstveni poslovi knjiženja svih poslovnih dokumenata, prema kreiranim računovodstvenih politikama i procjenama rukovodstva udruženja (NVO).
 • Vođenje i knjiženje blagajne i dostavljanje vašoj ovlaštenoj osobi na potpis i ovjeru.
 • Knjiženje stalnih sredstava sa obračunom amortizacije za svako sredstvo pojedinačno, kao nabavke i otpisa stvari sitnog inventara prema MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema.

Knjigovodstvo za predstavništva

Ove usluge prilagođavamo zahtjevima klijenata, uvažavajući potrebe i zahtjeve njihovih matičnih (ino ili domaćih) firmi. Kontaktirajte nas.

Vođenje poslovnih knjiga za obrtnike

 • Vođenje knjige prihoda i rashoda.
 • Vođenje knjige potraživanja i obaveza.
 • Vođenje knjige stalnih sredstava.
 • Vođenje knjige prometa (po potrebi).

Za obrtnike vodimo još:

 • Vođenje evidencije za zaposlene sa podacima bitnim za izvještavanje poreznoj upravi, podatke iz ugovora o radu, podatke iz poreznih kartica, knjiženje neto i bruto plaća, akontacije poreza na dohadak, doprinose iz i na plate, obračun mjesečnih plaća, toplog obroka, naknada za prevoz, službeni put, regres, naknade za državne i vjerske praznike i sl. sa izradom obrasca MIP 1023 za svakog zaposlenog mjesečno, vođenje OLP obrasca za svakog zaposlenog za svaki mjesec, izrada GIP obrasca za svakog zaposlenog, izrada mjesečne specikacije i virmanskih naloga na nivou firme i dostava svih navedenih izvještaja i obrazaca na vašu adresu.
  Nasi strucni saradnici prate propise vezane za Zakon o obrtu, Zakon o prezu na dohodak, Zakon o radu, Zakon o doprinosima i sl.
 • Knjiženje ulaznih faktura (KUF) u finansijskoj evidenciji kao izrada mjesečnih izvještaja prema Upravi za indirektno oporezivanje, kao i vođenje knjige KUF-a.
 • Knjiženje izlaznih faktura (KIF) u finansijskoj evidenciji za PDV, izrada mjesečnih lista KIF-a za potrebe izvještavanja za Upravu za indirektno oporezivanje, kao i vođenje knjige KIF-a.
 • Vođenje i knjiženje blagajne i dostavljanje vašoj ovlaštenoj osobi na potpis i ovjeru.
 • Knjiženje stalnih sredstava sa obračunom amortizacije za svako sredstvo pojedinačno.